Zeměpis otázky, referáty

Hospodářství 3

Makrostruktura – neboli makroodvětvová skladba – odráží nejzákladnější ekonomické proporce mezi výrobní a nevýrobní složkou (průmyslem, stavebnictvím, dopravou,…) To vede k zařazení země k agrárnímu, industriálnímu, postindustriálnímu typu ekonomiky, odráží nejzákladnější rozdíly mezi zemědělstvím,...

Hospodářství 4

Regionální politika= před 2.světovou válkou se rozvinuté státy se v otázkách rozmístění výroby příliš neangažovaly (v rámci státu)= státní zásahy do hospodářství – ojedinělé, výjimkou – hospodářská krize v 1929-32Po 2.svět. válce  zlom,...

Hospodářství 5

Goegrafie hospodářství světového oceánu= světový oceán zabírá téměř 71% zemského povrchu, bezprostředně zajišťuje existenci 100 mil. lidí (rybáři, námořníci), loděnice, přístavy, rybářské kombináty – závisléSvětový oceán – roste význam : surovinový zdrojVoda v oceánech...

Hospodářství 1

Světové hospodářství OSN rozčleňuje světové hospodářství do 3. sektorů (odvětví)– zemědělství– průmysl– služby Jiné členění podle sektorů:– primární – zemědělství a těžba– sekundární – zpracovatelský průmysl, stavebnictví, energetika– terciální – služby– kvartální – věda,...

Hospodářství 2

Rozvojový svět – zaměstnanost v nevýrobní sféře dosáhla vysoké úrovně. Argentina, Mexiko, Jižní Korea, státy vyvážející ropu, které se staly centry finanční činnosti a podnikatelského servisu. Případně existují i státy, které mají vysokou zaměstnanost...

Doprava 7

DOPRAVAPostavení dopravy ve společenském procesu Cíle – přemístit produkty výroby na místo spotřeby a osoby a zprávy na místo určení. Význam dopravy je národohospodářský, sociální a kulturně-společenský. 1. Uspokojuje potřeby společnosti tím, ze přepravuje...

Potravinový problém 4

– ve výživě rozvojových zemí často dominuje jedna plodina  jednotvárnost stravy  v rozvojových zemích J a JV Asie – rýže, v afrických savanách a Sahelu – proso– problém hladu souvisí s celkovou...

Potravinový problém 5

Problém výživy obyvatelstva – potravinový problém Globální problém hladu – spjatý s ekonomikou a dalšími sférami společnosti – provázané problémyKvalita výživy – daná energetickou hodnotou a komplexností složek (bílkoviny, tuků, vitamínů, minerálních látek)Některé druhy...

Potravinový problém 2

Problém výživyJde zřejmě o nejstarší z globálních problémů. Hlad – jako krajní projev – a sociální strádání sužovaly masy lidí ve starověku, středověku, v nové i nejnovější historii.První potravinová krize poválečného období – 1972-1974-...

Potravinový problém 3

Kvalita výživy – daná energetickou hodnotou a komplexností složek (bílkovin, tuků, vitamínů, minerálních látek). Uvolňovanou energii lze měřit v joulech. – některé druhy potravin jsou vzájemně zastupitelné – sacharidy a tuky lze částečně zaměnit,...