Zeměpis otázky, referáty

Cestovní ruch Asie

ASIE – omezený počet oblastí a středisek – zájem o přímořské oblasti, o kulturu, náboženské specifiky a tzv. „východní filozofii“– zvyšuje se životní úroveň asijských států, nárůst letecké dopravy– nyní pokles – SARS– JZ...

Cestovní ruch 2

– rozmístění-stává se významným odvětvím svět. hospodářství – aktivní cestovní ruch-návštěva určité země zahr. turisty, stát od nich získává inkaso- nakupují zde zboží – pasivní cestovní ruch-vycestování turistů do zahraničí; je příjmovou složkou státní...

Cestovní ruch Evropa

EVROPACR v Evropě poskytuje přímo nebo nepřímo 19 mil. pracovních příležitostí.– významnou roli mají alpské oblasti (vysokohorský charakter) a centrální Středomoří (subtropické podnebí, teplé moře, kulturně-historické aktivity)– v evropských zemích s centrálně řízeným hospodářstvím...

Cestovní ruch 1

CESTOVNÍ RUCH– uspokojení osobních potřeb v oblasti turistiky, rekreace, kultury a rehabilitace, ke kterému dochází mimo místo trvalého pobytu a ve volném čase– geografie cestovního ruchu studuje územně diferenciované předpoklady a územní strukturu cest....

Lesy

Lesy– další surovina– udržují v biosféře množství prvků – vodu, výroba kyslíku v rámci fotosyntézy (1 strom kyslík za 24hod pro 3 lidi)– v lesích 80% veškeré rostlinné hmoty země– největší lesnatostí z hlediska...

Průmysl

PRŮMYSL= je vedoucím odvětvím materiální výroby, zabezpečuje 2/3 mater. produkce světa= zaměstnává zhruba 20% ekonomicky aktivního obyvatelstva= je nositelem pokroku a vyspělosti dané země= jediným producentem výrobních prostředků (dělíme je na prac. předměty a...

Surovinové zdroje

Surovinové zdroje= stupeň využití přírodních zdrojů je určován ani ne tak jejich přírodními vlastnostmi jako spíše soc. ekonomickými potřebami= v počátcích civilizace hrála největší význam úrodnost půd, bohatství ryb, dále se uplatňovaly splavné řeky,...

Půda

Půda– další surovinový zdroj= s rostoucí populací lidstva se zvětšily obdělávané plochy= dnes už volné plochy v globálním měřítku takřka neexistují = využívání extrémních územích= skoro ½ orné půdy světa se používá do úplného...

Hospodářství 7

Činitelé rozmístění:– tvoří soubor různorodých vnitřních a vnějších vlivů, které určují vztah mezi daným objektem rozmístění a územím – z hlediska funkce se dělí na faktory a podmínky faktory působí na rozmístění zevnitř tj....

Hospodářství 6

POUŽÍVÁNÍ MOŘSKÉ VODY = odsolené= vody ubývá, roste počet obyvatel, spotřeba vody, některé oblasti trpí nedostatkem vody= odsolovací stanice – Perský záliv, západ USA Další využití světového oceánuPřílivový cyklus – využití dmutí následkem přitažlivé...