Zeměpis otázky, referáty

14.3. Itálie

Stát jižní Evropy na Apeninském poloostrově a na ostrovech ve Středozemním moři (Sicilie, Sardinie, Elba, Capri). Přírodní poměry – převážně hornatá země, na severu Alpy. Jižně od Alp Pádská nížina, celým poloostrovem prostupují horská...

14.1. Španělsko

Španělsko má významné bohatství rud kovů – Fe, Pb, Zn, Cu a Hg (v produkci rtuti je 3. na světě).Šp. je mnohonárodnostním státem, najdeme zde: Španěly, Katalánce, Galicejce a Basky. 73% mluví španělsky, 70%...

14.2. Portugalsko

Stát na jihozápadě Pyrenejského poloostrova, ostrovní část tvoří Azorské ostrovy a Madeira.Pobřežní nížina Portugalska přechází od Atlantského oceánu do vnitrozemí členitými pahorkatinami do vyšších pohoří. Protéjí zde dolní toky řek Pyrenejského poloostrova – Douro,...

13.6. Nizozemí, Lucembursko

Nizozemí 40 800 (bez povrchových vod 34 000 km; 15,6 mil. obyvatel). Dvě třetiny území leží pod úrovní mořské hladiny, a tak je zde vybudován velmi dobrý systém ochrany proti záplavám (Delta – plan)....

14. Jižní Evropa ( Portug., Španěl., Itálie, Řecko)

PovrchJihoevropské země se rozkládají na poloostrovech jižní Evropy (Pyrenejský, Apeninský, Bálkanský) a na ostrovech Atlantského oceánu a Středozemního moře. Tyto země mají řadu společných znaků – ráz reliéfu, podnebí, rostlinstvo. Přírodní podmínky a množství...

13.5. Belgie

Rozloha 30 500; 10,2 mil. obyvatel V povrchu převládají nížiny a pahorkatiny. Mírné podnebí a úrodné půdy vytvářejí příhodné podmínky pro zemědělství. Řeky s mírným spádem jsou vhodné pro dopravu (Šelda). Vynikají ložiska černého...

13.4. Francie

Francie je ihned po Německu druhou nejvyspělejší zemí Evropy. Hospodářství je silně závislé na dovozu surovin a polotovarů, což je kompenzováno poskytováním mezinárodních dopravních služeb a cizineckým ruchem. Vedoucím odvětvím je průmysl. Základem energetiky...

13.2. Velká Británie

Průmyslově se země po druhé světové válce modernizovala,a le výrazně zaostalaza Německem a Japonskem. Pomohly jim ložiska ropy, a tak změnili strukturu z těžkého průmyslu (hutnictví železa, těžba uhlí, stavba lodí) na petrochemii, elektroniku,...

13.3. Irsko, Francie

Irsko Rozloha 70 300 km, 3,6 mil. obyvatel.Irsko zabírá plochu stejnojmenného ostrova. Bylo pod nadvládou Angličanů až do 1. svět. války. Povrch země je nížinatý, má vlhké a teplé podnebí. Patří k nejméně rozvinutým...

13.1. Velká Británie

Její velikost je 240 tis. km, a má asi 60 mil. obyvatel.Země se rozprostírá na ostrovech Velká Británie, Irsko, Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Normanské osrovy (dále menší jako je Man, Wigh). Země má oceánské klima,...