Zeměpis otázky, referáty

Index lidského rozvoje

tři ukazatele a) střední délka života b) míra gramotnosti c) velikost reálného HDP na jednoho obyvatele podle parity kupní síly  mortalita, natalita, PP, střední délka života, kojenecká úmrtnost, urbanizace, lékař na počet obyvatel...

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl – řada oborů – upravuje a zpracovává produkty rostlinné a živočišné výroby a zajišťuje tak uspokojování nejzákladnějších potřeb obyvatelstva produkty převážně krátkodobé spotřeby= jedno z nejstarších a nejrozšířenějších odvětví= nejdůležitější odvětví lehkého...

Hospodářská mapa 3

Jiná klasifikace 1. Státy s rozvinutým tržním hospodářstvím ( dříve kapitalistické) – tři centra USA, EU a Japonsko; 6 ekonomicky nejvyspělejších USA, Japonsko, Německo, Francie, VB, Itálie vyrábí dohromady více jak 2/5 světové průmyslové...

Hospodářská mapa 4

Ekonomická klasifikace zemí vychází z rozdílné úrovně hospodářství, kterou lze objektivně hodnotit s použitím řady ukazatelů: – Hrubý domácí produkt (veškerá hodnota vytvořená v odvětvích národního hospodářství za jeden rok) – největší HDP USA,...

Hospodářská mapa 2

Mapa – rozdělení světa do 4 světů1) EU, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Skandinávie2) Střed. Evropa, Argentina, Mexiko, JV Asie3) Rozvojové státy4) Zaostalé státy Na bohatý Sever a chudý Jih – z geografického hlediska nepříliš...

Hospodářská mapa

– zahrnuje souhrn všech hospodářství světa + ekonomické svazkyV posledních několika desetiletích jsme se stali svědky nebývalého ekonomického rozvoje světa, avšak tvorba bohatství a prosperity probíhala natolik nerovnoměrně, ze ekonomická nerovnováha dnes přispívá ke...

Ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí

Zásoby fosilních paliv na naší planetě jsou odhadovány na 12 800 mld. t měrného paliva, z toho na uhlí připadá 11 200 mld. t. Využitelné zásoby (na základě technické úrovně těžby) jsou nižší –...

Těžební průmysl 4

Nerostné zdroje a surovinová politika rozvojových zemíRozvojové země mají na svém území značné nerostné zdroje, ačkoliv jsou jen částečně prozkoumané a jednostranně využívané. Průzkum a využívání těchto zdrojů bylo podřízeno potřebám vyspělých kapitalistických zemí,...

Těžební průmysl 3

V těžbě nerostných surovin hrají hlavní roli suroviny energetické, zejména tzv.fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn). Zásoby těchto neobnovitelných energetických zdrojů příroda vytvářela milióny let, člověk je však dokáže vyčerpat během dvou století. Proto...

Nerostné zdroje

Nerostné zdrojeNerostné zdroje jsou součástí neživé přírody, které společnost využívá a jež tvoří materiální podstatu většiny produkovaných užitných hodnot. Mnohé nerostné zdroje získaly na významu (uhlí, ropa, bauxit, vzácné kovy , stopové prvky atd.),...