Zeměpis otázky, referáty

Demografie…

demografie – vědní obor, který se zabývá studiem demografické reprodukce lidských populací a podmíněnostmi tohoto procesu. diktatura – nedemokratická forma vlády jednotlivce, skupiny nebo politické strany, kdy dochází k nekontrolované koncentraci moci. Zatímco v...

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo…

ekonomicky aktivní obyvatelstvo – všechny osoby, které jsou zaměstnány nebo práci aktivně hledají. ekonomický potenciál – hospodářská moc státu, podložená nerostným bohatstvím, vytvořenými hodnotami a lidskými zdroji. Je určen dosaženým stupněm rozvoje výroby, zejména...

Základní pojmy ze sociální geografie

Základní pojmy ze sociální geografie aglomerace – seskupení sídel s jedním či více velkoměstskými jádry. Vzniká postupným územním srůstem měst v procesu suburbanizace. Jednotlivá sídla v urbanizovaném prostoru jsou propojena intenzivními hospodářskými a obslužnými...

Význam barvy a popisu, stanovení velikostních stupnic

Význam barvy a popisu, stanovení velikostních stupnicBarva– barevnost umnožuje informace, které mapa může poskytnout a přitom nezatěžuje její grafický obraz– barvy odlišují např. zdroje povrchových (▲) a podpovrchových (▼) vod a zároveň obsah solí,...

Faktory kartografické generalizace

Faktory kartografické generalizace– účel mapy – mapa pro školu nebo pro hydrometeorologický ústav (rozdíl ve věrnosti realistického zobrazení např. na zvýraznění významných řek – pro školumnohem výrazněji než je realita, pro HÚ naopak velmi...

Kartografické vyjadřovací metody

Kartografické vyjadřovací metody– specifické využití prostředků s koncovým účelem, který chci vyjádřit1. bodové znaky2. čárové znaky – průběh reálně existujícího jevu3. plošné znaky4. tečková metoda– např. koncentrace obyvatelstva– velikost tečky – v mapovém obraze...

Subpolární dráhy

Subpolární dráhy– obvyklé dráhy družic– doba oběhu družice okolo Země je 1 hodina– díky otáčení planety snímá družice pokaždé jiné území → nad stejné území se dostane družice až za 2 – 3 týdny–...

Kartografické práce

Kartografické práce Konstrukční a kompoziční základy map– na začátku se potřeba dobře co a jak budeme kartograficky komunikovat a to je dáno účelem mapy (nástěnná mapa, mapa do souborového atlasu, velmi podrobná tématická mapa)–...

Vznik map využitím snímků Země

Vznik map využitím snímků ZeměDálkový průzkum Země= remote sensing– bezkontaktní průzkum– rozdělení:● podle technického vybavení snímače:o klasická fotografie– fotografické materiály: barevné a černobílé, pozitivní a diapozitivní– při pořizování přesných záznamů povrchu Země pro potřeby...

Geodetický základ mapování

Geodetický základ mapování– dán kostrou geodetických bodů – přesně určena poloha a nadmořská výška – výsledek triangulačních, nivelačních, astronomických a geofyzikálních měření– přesnost délkových a úhlových měřeníTrigonometrická síť– soustava několika desítek bodů na území...