Zeměpis otázky, referáty

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 10

Hydrosféra Podnebné pásy Vzduchové hmoty a atmosférické proudy Monzuny, místní větry Všeobecný oběh atmosféry Podnebí ( klima ) je dlouhodobý režim počasí v urč… Počasí a podnebí Počasí a podnebí Termosféra Stratosféra, mezosféra Vrstvy...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 8

Jazyková rodina Urbanizace Počet obyvatel, jako hranici pro město má každý st… V Nigérii, Indonésii a Brazílii je dnes intenzivní… Nejvýraznějším projevem bytí lidí na zemském povrc… Všeobecná hustota zalidnění Směr a velikost migrace...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 9

Území Německa se člení na 6 oblastí Území Německa se člení na 6 oblastí Německo Německo Německo Střední Evropa Pobaltské státy Dánsko, Island Finsko Švédsko Norsko Severní Evropa Řecko San Marino, Vatikán, Malta Itálie...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 6

Hypotéza prostorové zákonitosti sociálně a ekonomi… V knize Třetí vlna z roku 1980 Tofflerovi napsali První vlnou byla „zemědělská“ revoluce Průmyslová revoluce Domestikace, tj. zdomácnění zvířat Historické kořeny sledovaných společenských jevů Historicko-geografické zhodnocení procesů...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 7

Pojmy Sestavování časových řad Závislost náhodných veličin Intervaly spolehlivosti Binomické rozdělení Teoretické rozdělení Kvantilové odchylky Modus – nejčetnější hodnota kvantitativního znaku … Rozdělení četností Náležitosti statistické mapy: Grafické znázornění jevů Statistický soubor můžeme podle...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 5

VÝVOJ INDUSTRIÁLNĚ GEOGRAFICKÉHO MYŠLENÍ A GENEZE … Geografická etapizace vývoje světové ekonomiky Etapizace vzniku a rozvoje průmyslu HISTORIE PRŮMYSLOVÉHO VÝVOJE VYMEZENÍ PŘEDMĚTU GEOGRAFIE PRŮMYSLU Na začátku 70. let geografie také „objevila“ spole… Jinou z...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 4

3.2. Planety – Merkur – nejbližší a nejmenší, velk… Orientace na obloze Základní astronomické pojmy Galaxie Stavba, objekty a vzdálenosti ve vesmíru Vymezení krajinné sféry v rámci geosfér Planetární geografie Teoretická rozdělení Směrodatná odchylka...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 15

Obsah mapy Kartografie Starší konflikty-celosvětové,Konflikty na jednotli… Světové konflikty Zemědělství vyspělých států Zemědělství chudých států Světové zemědělství Světové zemědělství Rusko-Podnebí a fauna-hospodářství Rusko-Geografie Průmysl Soudobý ekonomický svět Ekonomická centra-severní Amerika Světová ekonomika Obyvatelstvo,hospodářství Austrálie...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 3

Jako lokalizační faktory jsou uvažovány: Vývoj v socialistických zemích Technická polarizace Je zřejmé, že za této podmínky na hranici trhu fir… Isard vytváří tzv. izonákladové čáry… Vliv ubikvit Poválečný vývoj prostorových teorií Naproti tomu...

Zeměpis – studijní materiály pro studenty – obsah 2

Geografie Zeměpisné pojmy Hospodářství Evropy Obyvatelstvo,rozdělení Evropy Obyvatelstvo,rozdělení Evropy Klima,vodstvo Evropy Horstvo evropy Evropa Hospodářství SR Panonská pánev Slovensko Regionální politika Politika EU Evropský parlament Evropský parlament Evropská integrace – Evropská unie Exogenní pochody...