Zeměpis otázky, referáty

1.7. Ekologie Vliv dopravy na životní prostředí

Hustá síť silnic i železnic zabírá velké plochy půdy, většinou zemědělsky využitelné. Nádrže pohonných hmot ohrožují čistotu podzemních vod. Automobily patří k největším zdrojům znečišťování krajiny. Připadá na ně víc než polovina všech škodlivých...

1.8. Vliv rekreace a cestovního ruchu na životní prostředí

Růst životní úrovně obyvatelstva vytváří tlak na uspokojování jeho nároků v oblasti rekreace a cestovního ruchu. Rozvoj rekreace má velice nepříznivý dopad na krajinu a životní prostředí. Vysoká koncentrace rekreačních objektů vede často k...

1.3. Ekologie Pokračuje i odlesňování

Pokračuje i odlesňování – v letech 1980 – 1990 bylo ročně odlesněno 12.1 mil hektarů. K největšímu odlesňování docházelo v tropických oblastech a příčinou bylo získávání půdy pro zemědělství. Od roku 1970 klesla zalesněná...

1.4. Ekologie Problémem zůstávají emise do prostředí

Problémem zůstávají emise do prostředí – zatímco zdroje fosilních paliv se zatím vyčerpání neblíží, emise skleníkových plynů představují reálné nebezpečí pro stabilitu světového klimatu. Emise CO2 se za posledních 50 let zčtyřnásobily. Většina vědců,...

1.5. Ekologie Vliv průmyslu na životní prostředí

Rozvoj moderního průmyslu je nezbytný; vedle užitku však lidstvu přináší i starosti. Je jedním z hlavních zdrojů znehodnocování životního prostředí. Nejvýraznějším zásahem do krajiny bývá povrchová těžba nerostných surovin. Průmyslové závody znehodnocují ovzduší, vodstvo,...

1. Ekologie Slovo EKOLOGIE

Slovo EKOLOGIE je staré jen asi sto padesát let. Označuje mladou vědu ( poprvé němec Ernst Heinrich Haeckel roku 1866). – věda o základních zákonitostech vzájemných vztahů lidské společnosti a prostředí, jejich územní diferenciace,...

1.1. Ekologie Vztah mezi lidskou společností a prostředím

Vztah mezi lidskou společností a prostředím je jedním z ústředních problémů geografie. Rozšiřující se hospodářství vyžaduje mnohem více paliv, energie i surovin než dříve. Aby lidé zajistili rostoucí spotřebu, stále více drancují přírodu. Ve...

1.2. Ekologie Stav životního prostředí

Stav životního prostředí se podařilo stabilizovat a zlepšit ve vyspělých regionech – západní Evropě a severní Americe. Současně ale vyspělé regiony stále představují největší environmentální zátěž v globálním měřítku – jsou největšími producenty skleníkových...

Hutnický průmysl EU

Hutnický průmysl EU Belgie – hospodářství: vysoce rozvinutý a vyspělý průmysl, – hutnický (hutě v Lutychu) – města: Charleroi (strojírenství a hutnictví) – tradiční hutnictví železa a oceli si dosud udržuje značný význam, ale...

Hutnický průmysl EU

EVROPSKÁ UNIE EU a ocel Evropská konfederace průmyslu železa a oceli (EUROFER) byla založena v roce 1976. Členy a přidruženými členy jsou ocelářské společnosti a národní ocelářské svazy v rámci EU a zemí Střední...