Zeměpis otázky, referáty

4) Čtvrtý svět – podstatná část zemí jihu

• převaha tradičního hospodářství, které je založeno na zemědělství• nízký stupeň industrializace• stále se zvyšující počet obyvatel(př.Indie, Pákistán, Nigérie)• velké sociální rozdíly• značná zahraniční zadluženost, ekonomoka stagnuje• ke čtvrtému světu se řadí i dosud...

1948-1989

o znárodňovánío kolektivizaceo RVHP – rozvoj těžkého průmyslu – zátěž pro dopravu, ŽP a útlum spotřebního průmyslu • 1948 – 1989 růst počtu obyvatel – roste počet pracujících centrální plánovaní „pětiletky“• Po r. 1989...

2) Druhý svět – postkomunistické státy

• probíhá proces transformace na tržní ekonomiku• středoevropské země, baltské země(horší je situace na Balkánu a zemích SNS – někteří ekonomové řadí Albánii a asijské země SNS k jihu) 3)třetí svět – rozvojové státy•...

Státy podle formy vlády

• 2 základní politické formy státu – monarchie a republika• Nejvíce zastoupeny republiky : o A)PARLAMENTNÍ – pravomoci prezidenta omezeny ve prospěch parlamentu, vlády a jejího předsedy– ve většině evropských zemí o B)PREZIDENTSKÁ– prezident...

Státy podle způsobu vlády:

• Režimy o A)DEMOKRATICKÝ – státní moc odvozena od lidu , ten má možnost účastnit se politických rozhodování– moc výkonná, zákonodárná, soudní– ústava zajišťuje občanská práva a svobody o B)AUTOKRATICKÝ(diktátorský, totalitní)– dnes v několika...

Vyspělý sever

• ¼ obývané souše• pětina obyvatel• 85% světového průmyslu• Vysoký hrubý domácí produkt• Převládá terciární sektor• Vysoká životní úroveň obyvatelNerozvinutý jih• nízký domácí produkt• převažuje primární sektor(těžba, zemědělství)• nerozvinutá doprava• nízká produktivita práce• nízká...

Průmysl :

o strojírenský(dopravní automobily)o farmaceutickýo potravinářský• zemědělství : o rostlinná výroba převažuje nad živočišnou(drůbež, prasata.skot)o vinná réva, kukuřice, pšenice• Zadunají : největší částo nížinatá – jezero Balaton, Neziderské jezeroo průmysl, zemědělství, rekreaceo sídlo velkých měst...

29) a) Politické a hospodářské rozdělení světa

Hranice států• přírodní(přirozené) jako jsou řeky, pohoří• umělé(např.geometrické – Egypt) vymezení hranic : podle hlediska historického, národnostního nebo jejich kombinaceindex : I = skutečná délka hranic = min.možná délka hranic (obvod kruhu) I…je větší...

Po 1.světové válce vzniklo nejvíce …

• po 1.sv.v vzniklo nejvíce nových států v Evropě (9)• ještě po 2.sv.v byla značná část Asie, téměř celá Afrika, ostrovy v Karibiku a Oceánie pod koloniální správou• od 2.pol. 40.let zánik koloniálního systému•...

Hospodářství

• zemědělství:o rostlinná výroba v Podunajské nížině, Východoslovenská nížinao obilniny, pšenice, ječmen, cukrovka, bramboryo zelenina – papriky, rajčata• chov skotu, ovcí• nedostatek paliv• část elektřiny se musí dovážet(jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice)• průmysl 😮 hutnictví...